BRAZIL-URUGVAJ-ARGENTINA
Dragutin -  CARLOS  Maletich
Dragutin Maletich arrived in Buenos Aires, Argentina on Monday 7th June, 1926 being 25 years old and having boarded at the port of MARSELLA.
Upon arriving, claimed to be married, be Orthodox and have Yugoslavian nationality.  His/her birthplace was BOGAZE.

Useljavanje u Urugvaj, Argentinu i Brazil

Na teritoriji Republike Argentine danas živi oko 300. 000 imigranatai srpskog, hrvatskog i crnogorskog porekla, većim delom sa prostora današnje Hrvatske i Crne Gore, a manjim delom iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U našem fokusu  istraživanja su pre svega pojedinci i porodice sa prezimenom Maletić koji dolaze sa navedenih prostora. Najveći izazov u ovakvom istraživanju je nedostatak adekvatne literature i sređene evidencije imigrantskih lista koje su se vodile prilikom iskrcavanja migranata u luku Buenos Aires. Centar koji je otvoren u Argentini je predviđen za sve Latinoameričke države.

Centar za latinoameričke migracione studije, se nalazi u argentinskom mestu Moises, osnovan je da bi olakšao istraživanje migracionih kretanja u i iz latinoameričkih država, kao i lakšem prilagođavanju migranata u njihovo društvo. Centar je proslavio 75 godina rada 1964 godine kao što se vidi  na priloženoj fotografiji.
Odlazeći zbog loše ekonomske situacije u nadi da će naći bolje, ili bežeći od ratova u svojoj zemlji. 

U luku u Buenos Aires od 1882 godine pa do 1960 godine iz raznih krajeva sveta stiglo je 2.313 imigranata.
Svaki immigrant je po dolasku morao da popuni formular sa pitanjima: Ime i prezime, godina rodjenja, bračni status, zanimanje, religija, nacionalnost, luka i brod u koji se ukrcao, datum dolaska i grad gde je rodjen. 
Zahvaljujući tim formularima – listi putnika, znamo da se:

U luku Buenos Aires,  ponedeljak  7. Juna, 1926 godine iskrcao Dragutin Maletich rođen 15.06.1901 godine u mestu koje se zove Bogaze, (potomak RodrigoMaletich, koji živi u Rio Grande tvrdi da je Dragutin rodom iz Beograda, istina za volju mesto Bogaze ne postoji u bivšoj Jugoslaviji). Tada je imao 25 godina. Dragutin se ukrcao na brod koji se zvao “Cordova” u francuskoj luci Marsella sa svojim drugom Marinčević Živkoom, ne zna se kojeg datuma ali se zna da su obadvojica stigli u  Buenos Aires - Argentina u ponedeljak  7. Juna, 1926 godine. 

Po dolasku u Buenos Aires, Dragutin  je izjavio državnim organima da je oženjen, da je ortodoksne vere i jugoslovenske nacionalnosti. 
Kasnije verovatno zbog fonetski nejasnog izgovora svoga imena među strancima (Dragutin) menja ga i uzima ime CARLOS zadržavajući prezime Maletich. 
Imao je dva sina po imenu: MILE  i  DRAGO. Kasnije dobija još dva sina i dve ćerke.
David i Jovana su se zvali otac i majka od Dragutina.
Interesantno je da sam pronašao da je Carlos Maletich iz Camaqua – Brazil, bio dužan da uplati po nalogu države u opštinsku kasu na osnovu poreza - duga za kupovinu zemlje 7.269,63 cruzeirosa. Odluka je doneta 2 maja 1980 godine.
Bez velikog dvoumljenja možemo reći da je Carlos (Dragutin) Maletich sa svojih 79 godina mogao biti isti onaj čovek koji je registrovan 1926 godine kao useljenik. Ovo je originalan tekst na portugalskom:


Camara de Vereadores de Camaquã
Lei  municipal  No. 517, de 2 de maio de 1980
EGYDIO ALFREDO SCHLABITZ, Prefeito Municipal de Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu, nos termos do art. 48 da Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º O Poder Executivo é autorizado a receber da Suc. Carlos Maletich, em pagamento de impostos devidos até 30 de junho próximo passado no valor de Cr$ 7.269,63 (sete mil, duzentos e sessenta e nove cruzeiros e sessenta e três centavos), o terreno localizado à Rua Dr. João Beckel, com 17 m (dezessete metros) de testada por 45 m (quarenta e cinco metros) de fundos, com as seguintes confrontações: norte, com a Rua Apolinário Pavão, na parte que tem acesso pela Rua Chicuta Moreira; sul, com a Rua Dr. João Beckel; leste e oeste, com terrenos da Suc. Carlos Maletich.

Art. 2º Com a transferência do imóvel descrito no art. 1º para o patrimônio da Prefeitura, serão executados os trabalhos de ligação da Rua Chicuta com a Dr. João Beckel, através do prolongamento da Rua Apolinário Pavão.

Art. 3º A despesa decorrente da transação referida no art. 1º, de igual valor nele mencionado, terá cobertura pela seguinte dotação orçamentária: 

0200 – Gabineto de prefeto 
03 – Administracao e planejamento 
07 – Administracao 
20201 - Administracao do gabinete
4000.00 – Despesa de capital 
4100.00 – Investimentos 
4110.00 – Obras publicas 
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAQUÃ, 2 de maio de 1980.BOOK

U knjizi o Maletićima možete pronaći mnogo više podataka.
Dragutin - Carlos, sa suprugom Ingeborg i sa svoje dvoje dece:
Drago sedi majci u krilu a Mile stoji pored oca.

DAVID Maletic-h,rođen 18__god. Umro 19__god. ???
Jovana - Joana Maletic-h rođena 18__god. Umrla 19__god.
David Maletic-h u svojij __godini a 1901.godine dobija sina po imenu DRAGUTIN.

Onde foi enterrado e David Carlos

DRAGUTIN - CARLOS Maletich, rodj. 1901.god. Umro 19__.god.
Ingeborg Maletich, rodj. 1913. god. Umrla 1976.god.
Dragutin Maletich u svojoj 34.godini a 1935.godine dobija sina po imenu MILE.
Dragutin Maletich u svojoj 36.godini a 1937..godine dobija sina po imenu DRAGO. Umro 1998
Dragutin Maletich u svojoj 41godini a 1942.godine dobija ćerku po imenu Danicu. Još je živa.
Dragutin Maletich u svojoj 45.godini a 1946.godine dobija sina po imenu NIKOLA - NICOLA. Umro 1998
Dragutin Maletich u svojoj 49.godini a 1950.godine dobija ćerku po imenu Jovana. Još je živa.
Dragutin Maletich u svojoj __godini a 19__.godine dobija sina po imenu MIRKO - MIRCO.

Dragutinov - Carlosov I sin Mile I njegovo potomstvo:
MILE Maletich, rođen 1935.god. umro 1990. Godine. 
Mercedes Maria de Souza Maletich rođena 19__godine umrla 2000.godine.
Mile Maletich u svojoj 42.god. a 1977.godi. Dobija sina po imenu ROBSON.
Mile Maletich u svojoj 45.god. a 1980.godi. Dobija sina po imenu RODRIGO.

Miletov I sin Robson i njegovo potomstvo:
????????????????????????????
?????????????????? Deve ser dados para irm?o
?????????????????????????????

Miletov II sin Rodrigo i njegovo potomstvo:
RODRIGO Maletich rođ. 1980.godine, živi u Rio grande do sul, Brazil.
U braku sa Mi Pereira Maletich, rođ.19__???god.
Rodrigo Maletić u svojoj__god. a 20__ a?o de nacimientogod. dobija sina poi menu _________ Nombre de sus hijos
Rodrigo Maletić u svojoj__god. a 20__ a?o de nacimientogod. dobija ćerku poi menu ________ Nombre de sus hijos

MOLAT - Urugvaj, Argentinu i Brazil
-    U vrijeme između 7. i 10. stoljeća prvi put se javljaju  pisani podaci o otoku Molat. Naziv se najčešće dovodi u vezu sa latinskom rječju mel, med odnosno mellatus, meden. Zapuntel se u ispravama prvi put spominje 1450. godine i to kao luka Sanpontello, 1464g. Kao Val de Zampontel, 1497 kao Campontello. Prvi popis stanovništva 1527 godine govori da iako nisu spominjana u pisanim dokumentima naselja Zapuntel i Brgulje spadaju u stara naselja. Te godine Zapuntel je brojio 198, Molat 170 i Brgulje 150 duša. O samom nazivu Zapuntel može se samo nagađati. Vrlo je vjerojatno da sam naziv izvodi od "za puntom" (iza rta).

-    Prvi Maletic koji je ostao u pisanom tragu je MALETIC ŠIME iz sela Zapuntela, od oca po imenu Matija. Šime je umro 1598.(verovatno iznenada) bez oporuke,  ostavivši iza sebe dvije kćerke po imenu Urša i Jerka. Obzirom da nije imao muških potomaka kcerke su nakon pet godina posle očeve smrti podijelile njegovo imanje.

-    Ova porodica je  prakticno izumrla po muškoj liniji, ali se u drugim selima na otoku (Brgulje) nešto kasnije u dokumentima (arhivama)  ponovo pojavljuju Maletici kao značajan faktor na otoku. Za ove Maletice pojedini istraživači tvrde da nisu u rodu sa Matijom i Šimetom iz Zapuntela koji se pominju krajem XVI stoljeća, ali moje lično ubeđenje je da jesu, i to verovatno ista loza.
                                                                                                        Otok  Molat od 1811. do 1941.                                                                                                    
                  Već početkom XIX stoleća se u spisima ponovo javljaju Maletici           

-    Otok Molat politički je pripadao Općini Silba, osnovane godine 1811. za vrijeme francuske okupacije, dok je katastarski za vrijeme austrijske uprave godine 1824. podijeljen na katastarske općine Molat sa Brguljem i Zapuntel. Članovi Općinskog vijeća u Silbi su bili osobe, koji su pripadali dobrostojećem staležu (benestanti), što im je omogućavao porezni cenzus. Ujedno članovi ovoga staleža su birani i za seoske glavare, seoske suce, crkvene poreznike, te pričuvne dočasnike i časnike austrijske vojske. Stalež dobrostojećih činili su samo 15% stanovništva u austrijskom razdoblju. Članovi navedenog staleža u Brguljama su posjednički rodovi (Giričic, Maletic, Sabljić), brodovlasnički rodovi (Mljačić), te novoformirani trgovački sloj od konca 19. st.(Petroša),
-    Posjednički rodovi gospodarski uspon duguju svojim prastričevima koji su bili župnici u navedenim mjestima u 18. st. Na posjedima navedenih rodova rade siromašni radnici-nadničari, koji se zadužuju kod svojih gospodara - lihvara, gube svoja zemljišta, te pojavom filoksere u vinogradima 1894. su primorani odseliti u Čile, Argentinu, pa i SAD.
-   
-    Uz austrijske "benestante" za vrijeme Kraljevine Jugoslavije formira se novi sloj dobrostojećih, sastavljen od doseljenika iz sjeverne Amerike, koji zarađeni novac ulažu u dionice motornih jedrenjaka Matične luke, te uz postojeće trgovce i od novih, ujedno i brodovlasnika (u Brguljama su to Maletici, u Zapuntelu Petrovic).
-   
-    U Brguljama su bila dva velika trgovaca, jedan iz porodice Maletić i drugi iz porodice Petroše.
-    Između nepokretne kulturne baštine,  koja i danas postoji na otoku - Brgulja od 6. do 19 stoljeća je i stambeno-gospodarska - kuća porodice Maletic  iz 18. Stoleća.
Maletici su 1903.god. registrovani kao jedna od tri najimućnije porodice na ostrvu.
Srazmerno najviše Maletica za poslednjih 100 godina je rođeno u Brgulju, na otoku Molatu kraj Zadra, gde se svaki sedmi stanovnik prezivao Maletic.
Sa ovog ostrva je u svet krenuo i Vjekoslav Maletic, koji se zaustavio u Latinskoj Americi u državi Urugvaj, pa će njegov rodoslov biti u tom delu knjige.

U Zadarskom arhivu izmedju svih ovih podataka može se pronaći i deo koji se odnosi na zanimanja porodica, tako su Maletici iz Brgulje 1919.godine upisani kao vlasnici "Bracare" - srednjodalmatinski teretni obalni jedrenjak 19. i 20. st.
Za razliku od tada, danas su Bgulje mesto sa malim brojem stanovnika, gde ževe i dve sestre, starice i udovice od roda Maletića to su: Vilma (79g.), žena Tončija Maletica i Ivanica Maletic (86g.)
Nekoliko Maletica koji su registrovani u Brguljama
1.    Romano Maletic, član mesnog odbora  - Brgulje.
2.    Goran Maletic, Zadar, Bana Josipa Jelačića 25 b, 07. svibnja 1961.
3.    Turistički obrt  "Banestra", vl. Goran Maletic iz Brgulje - Zadar, Stjepana Radica 6f
4.    Branimir Maletic  , Brgulje 159  (023) 371 875
5.    Dragutin Maletic  Brgulje (023) 371 841
6.   Ivan  Maletic Brgulje (023) 371 710
7.   Vilma Maletic, 23292 Brgulje, Brgulje  (023) 37 17 10


Putovanje u Urugvaj, Argentinu i Brazil
U Zadru i Zadarskom zaledju kao i na ostrvima u okolini Zadra živeli su Maletici koji su i registrovani još za vreme Mletačke države u njihovim popisima iz 1608 godine. Jedna od porodica Maletic je registrovana te 1608 godine na ostrvu Ugljan, to je ostrvo u neposrednoj blizini ostrva Molat iz kojeg je Vjekoslav Maletić Maestrov, pomorac, krenuo na svoj dugi put po svetu (moru), imao je svega 21 godine. Ploveci morem stigao je do Latinske Amerike u  zemlju po imenu Uruguay gde se zadržao u gradu Montevideu. Kada je napunio 23 godine oženio se sa Tater Andrejek Mary, rodjena u Martincima.
Od ove porodice današnji potomci žive u Uruguvay, Argentini i Brazilu, vrlo su aktivni u društvenim dogadjanjima:
Alberto Maletich  je sportista- karatista.
Nelli se bavila novinarstvom sa svojim sinom , i još uvek drži radio stanicu.
Luis Ernesto Rodi Maletich je šahovski majstor.

Luis Ernesto Rodi Maletich
Alberto Maletich
Jurij and Alberto
???
Nelli, Ana and ?...
RODOSLOV
SIMON - (Simo) Maletic, rodj.____god. umro____god.
Maria Maletic,rođ.____god. umrla ____god.
Simon Maletic, u svojoj __. god. a ____.god. dobija cerku po imenu Ručiz-Ruža?
Simon Maletic, u svojoj __. god. a ____.god. dobija cerku po imenu Cristin-Kristina?
Simon Maletic, u svojoj __. god. a ____.god. dobija cerku po imenu Maritz-Marica?
Simon Maletic, u svojoj __. god. a ____.god. dobija cerku po imenu Ivanč-Ivanka?
Simon Maletic, u svojoj __. god. a ____.god. dobija sina po imenu VJEKOSLAV.


LUIS -VJEKOSLAV Maletich, rodj.1910.god. Umro ____god.
Tater Maletich -Andrejek Mary, rodj. 1912.god. umrla_____god.
Vjekoslav Maletich, u svojoj 32.god. a 1942.god. dobija sina po imenu ALBERTO
Vjekoslav Maletić u svojoj 25. god. a 1935.god. dobija ćerku po imenu Mary Maletich Andrejek.
Vjekoslav Maletich, u svojoj 30.god. a 1940.god. dobija ćerku po imenu Maletich Andrejek Betty Nelly.

Alberto, sinVjekoslava Maletica i njegovo potomstvo:
ALBERTO Maletich, rodj.1942.god.
Esther Silva rodj.____god. umrla_____god.
Alberto Maletich  u svojoj 25.god. a 1967. god. dobija sina po imenu JURIJ.            

Jurij, sin Alberta Maletića i njegovo potomstvo:
JURIJ Maletich, rodj. 1967.god. Živi u Buenos Aires.-  Argentina.
Marian Hansen rodj.1970. god.
Jurij i Marian imaju dvoje dece,  IAN and Zoe.

Nelly, ćerka Vjekoslava Maletića i njeno potomstvo:
Maletich Andrejek Betty Nelly, rodj. 1940.god.
Francisco Rodi Grof, rodj.1928.god. umro 1998.god.
María Francisca Maletich, rodj.born 1935 u Montevideo. Udata za Fernando Methol. Imaju dve ćerke:
1. Solange Methol Maletich rođ.1964.god. BA English udata za Williama .
2. Maria Fernanda Methol Maletich 1967.god.  Obadve cerke žive u Montevideo, Uruguay.

Nelly i Rodi su dobili troje dece:
1.Luis Ernesto Rodi Maletich, rodj. 1968.god. Živi u  Rio de Janeiro, Brazil Yanaina.
2.Ana Maria Rodi Maletich, rodj.1971.god. Udata za Aldo Amica Pagano rodj.1961.god. prof. Geografije.
Žive u Gral Madariaga, Buenos Aires, Argentina.
3.Jorge Gabriel Rodi Maletich, 1977.god. Oženjen sa Adriana Lezcano,rođ 1974.god. i imaju dva sina Bruno i Bianca. Žive u Pinamar, Buenos Aires, Argentina.

Maletici iz mesta Brgulje na otoku Molat -- Porodica I.
Ovaj rodoslov započinjemo sa rodonačelnikom Maletićem čije ime ne znamo, i njegovom suprugom, čije ime takođe ne znamo.
Imali su dva sina po imenu BOŽO i MATE, o kojima imamo saznanja i ovo je njihov rodoslov.


Božo Maletić i njegovo potomstvo:
BOŽO Maletic, rodj.1874.god. umro 1941.god. Sahranjen u mestu Brgulje
Roza - Ruža Maletic, devojačko Petroša, rodj. 1878.god umrla 1970.god.
Božo Maletic, u svojoj 26. god. a 1900.god. dobija cerku po imenu Marija.
Božo Maletic, u svojoj 28. god. a 1902.god. dobija sina po imenu IVAN.
Božo Maletic, u svojoj 37. god. a 1911.god. dobija sina po imenu VIKTOR.  Šta je bilo sa Viktorom?
Božo Maletic, u svojoj 38. god. a 1912.god. dobija cerku po imenu Paola.
Božo Maletic, u svojoj 42. god. a 1916.god. dobija sina po imenu BOŽA. Šta je bilo sa Božom?
Božo Maletic, u svojoj 46. god. a 1920.god. dobija cerku po imenu Ruža.

Božov I sin IVAN  i njegovo potomstvo:
IVAN Maletic, rodj.1902.god. umro 1981. u Francuskoj i sahranjen je u Marseju.
Ivanica Maletic, devojačko Počina, rođ. 1902god. umrla 1978 god. Sahranjena u mestu Brgulje.
Ivan  Maletic, u svojoj 21. god. a 1923.god. dobija sina po imenu LJUBOMIR - MIRO.
Ivan  Maletic, u svojoj 22. god. a 1924.god. dobija ćerku po imenu Marija.
Ivan  Maletic, u svojoj 23. god. a 1925.god. dobija sina po imenu ŠIME.
Ivan je imao još jednog potomka koji je umo mlad.

Ivanov I. sin Ljubomir - Miro i njegovo potomstvo:
LJUBOMIR - MIRO Maletic, rodj. 1923.god. umro 1992.god. Sahranjen u Puli.
Marija - Miroslava Maletic, drvojačko __________ rođ. 1927.god. Ž.
Ljubomir - Miro Maletic , u svojoj 29. god. a 1952.god. dobija sina po imenu BORIS.

Ljubomirov - Mirov sin Boris i njegovo potomstvo:
BORIS (Maletic) Jurevini, rodj. 1952.god. Živi I radi na relaciji, Pula - Trst.
Marina Maletic, devojačkoMikuš, rodj. 1962.god.
Boris Maletic , u svojoj 35. god. a 1987.god. dobija sina po imenu DAVID.

Borisov sin David i njegovo potomstvo:
DAVID (Maletic) Jurevini, rodj.1987.god. Trenutno  neoženjen.Ivanov II sin Šime i njegovo potomstvo:
ŠIME Maletic, rodj. 1925.god. umro 2012.god. Sahranjen je u mestu Brgulje.
Celestina Maletic, devojačko Maraš, rodj.1924.god. umrla 2014.god. Sahranjena je u mestu Brgulje.
Šime Maletic, u svojoj 24. god. a 1949.god. dobija cerku po imenu Zdenka.
Šime Maletic, u svojoj 27. god. a 1952.god. dobija sina po imenu ANDRO.
Šime Maletic, u svojoj 36. god. a 1961.god. dobija sina po imenu GORAN.

Šimetov I sin Andro i njegovo potomstvo:
ANDRO Maletic, rodj.1952.god. Živi i radi u Zadru.
Za Andru nam fale podaci: Da li je oženjen i da li ima decu.


Šimetov II sin Goran i njegovo potomstvo:
GORAN Maletic,rodj.1962.god. Živi i radi u ???
Za Gorana nam fale podaci: Kako se zove žena, deca , godine rođenja i devijačko prezime supruge.


Maletici iz mesta Brgulje na otoku Molat - Porodica II
Ovaj rodoslov započinjemo sa rodonačelnikom Maletićem čije ime ne znamo, i njegovom suprugom, čije ime takođe ne znamo. Imali su dva sina po imenu BOŽO i MATE, o kojima imamo saznanja i ovo je njihov rodoslov.

MATE Maletic, rodj. ____god. Umro ____god. Sahranjen u ___________________
Jelica Maletic, devojačko ____________rodj _____god.
Mate Maletic, u svojoj __. god. a 1924.god. dobija ćerku po imenu Palma. Udala za Josipa Matusica.
Mate Maletic, u svojoj __. god. a 1930.god. dobija sina po imenu FELICIO.

Matov sin Felicio i njegovo potomstvo:
FELICIO Maletic, rodj.1930.god.  Dali je živ ili je umro.
Marica Maletic, devojačko ___________rodj. ____god. Živa.
Felicio Maletic, u svojoj 29. god. a 1959.god. dobija sina po imenu DRAGUTIN.

Feliciov sin Dragutin i njegovo potomstvo:
DRAGUTIN Maletic, rodj.1959.god. Živi i radi u Zagrebu.
Da li je oženjen i ima li decu.

Miodrag P. Maletic (levo) - autor knjige i Boris - (Maletic) Jurevine (desno)
Maletici iz mesta Brgulje na otoku Molat - Porodica III
Ova porodica Maletic egzistira po horizontali i počinje od DANICE Maletic:
DANICA Maletic rođ.1912.god. umrla 1998.god. Danica se u kasnijim godinama udala u, -Puglia-grad u Italiji
Danica Maletic, u svojoj 24. god. a 1936.god. dobija sina po imenu  BUDIMIR, prilikom krštenja pokrštava ga u LJUBOMIR, ali ga je iz milošti zvala VJEKOSLAV - VJEKO. Rođen je u Brguljama.

Danicin I sin Vjekoslav - Vjeko i njegovo potomstvo:
VJEKOSLAV - VJEKO Maletic, rodj.1936.god.
Giuditta Fiormarino - Maletic, rodj. ____god.
Vjekoslav - Vjeko Maletic, u svojoj 26. god. a 1963.god. dobija sina po imenu  ROMANO.
Vjekoslav - Vjeko Maletic, u svojoj 29. god. a 1965.god. dobija ćerku po imenu  Aurora.
Vjekoslav - Vjeko Maletic, u svojoj 32.god. a 1968.god. dobija sina po imenu  VITA.


Vjekoslavljev -Vjekov sin Romano i njegovo potomstvo:
ROMANO Maletik, rodj. 1963.god. Živi i radi u gradu Altamura - Italija.
Galetta Ursula - Maletik, rodj.1965.god.
Romano Maletik, u svojoj 29.god. a 1992.god. dobija sina po imenu  LJUBIMIR.
Romano Maletik, u svojoj 31.god. a 1994.god. dobija sina po imenu  ANTONIO.
Romano Maletik, u svojoj 34.god. a 1997.god. dobija ćerku po imenu  Mariagiuditta.


Nelly and Sol
Luis Ernesto Rodi Maletich